Bayn Europe genomför en riktad nyemission som tillför Bolaget ca 5,1 Mkr

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 oktober 2018, beslutat om en riktad kontant nyemission om ca 4 670 000 nya aktier i Bolaget till en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 1,10kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av långsiktiga investerare, bl.a. IKC Fonder med 1,5 MSEK och Tellus Fonder med 0,5 MSEK. Resterande belopp har tecknats av ett antal privatpersoner.

Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras drygt 5miljoner kronor före transaktionskostnader om cirka 15 TSEK.Teckningskursen har fastslagits till 1,10 kronor per aktie genom en bookbuilding-process, vilket motsvarar ett pris i paritet med den genomsnittliga stängningskursen de femtio senaste handelsdagarna.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor, på kort tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet hade riktat sig till samtliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för samtligaaktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 20,6 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 4 673 090 aktier till totalt 23 390 419 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 1 028 080 kronor till totalt 5 145 892 kronor. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

 

För vidare upplysningar  kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, pe@bayn.se.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober kl 16.35 CET.

 

Kategorier

Arkiv