Kallelse till extra bolagsstämma i Bayn Europe AB, org nr 556794-4797

Datum: 16 september 2014 kl. 15.00-16.00
Plats: Hos Bayn Europe AB, Hornsgatan 79, Stockholm
Kallade: Alla aktieägare i ovan nämnda bolag

Aktieägare i Bayn Europe AB, som önskar delta i stämma, ska vara införd i aktieboken senast dagen för bolagsstämman samt anmäla deltagande senast 12 september 2014 via e-post till:
lh@bayn.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av sekreterare och justeringsman

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut nyval av styrelseledamot

8. Beslut att styrelsesuppleanter utgår ur styrelsen.

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 –

Styrelsen föreslår Elisabeth Bylund som ny styrelseledamot. Elisabeth har bakgrund från SAS Group, bl. annat som Vice President Commercial och Vice President Strategic Development. Hon bedriver idag egen konsultverksamhet.

Övrigt-
Styrelsens fullständiga förslag till ovan nämnda beslut samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på

besöksadress Hornsgatan 79.
Stockholm augusti 2014

Styrelsen

Kategorier

Arkiv