KOMMUNIKÉ FRÅN BAYN EUROPE AB (PUBL)S EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017-11-10

Bayn Europe AB (publ), höll extra bolagsstämma onsdagen den 10 november 2017 på Hornsgatan 79 i Stockholm.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 1 000 000 kronor. Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

För fullständig information om de beslut som fattades av stämman hänvisas till www.bayneurope.com där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:
Peter Werme ordf. Bayn Europe, www.bayneurope.com, telefon +46 (0)8 613 28 88, email pw@bayn.se

Kategorier

Arkiv