Nyemission i Bayn Europe AB (publ) övertecknad inför planerad listning på First North

PRESSMEDDELANDE – Styrelsen i Bayn Europe AB har efter teckningstidens utgång i oktober 2014, med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma, beslutat om en nyemission av dels det fulla nyemissionsbeloppet om ca 10 Mkr efter nyligen avslutad teckningsperiod i den spridningsemission som haft teckningsperiod mellan 22 september och 13 oktober, och därtill med ytterligare ca 2,8 Mkr utifrån utrymmet för övertilldelning enligt emissionsmemorandumet i det nyligen avslutade publika erbjudandet.

Totalt emitteras därmed 1 065 649 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 12,00 kr per aktie. Utfallet av emissionen innebär att Bayn Europe kan genomföra planen med framför allt utökade marknadssatsningar och fortsatt utveckling av steviabaserade recept, så som tidigare beslutats av styrelsen.

”Det är glädjande att emissionen om 10 Mkr kunnat genomföras med överteckning och att det stora intresset därmed möjliggör en tillkommande riktad emission med ca 2,8 Mkr. Vi hälsar de nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna, vilka tillsammans med tidigare ägare uppgår till drygt 250 st. Listningsprocessen på First North vid Nasdaq Stockholm kommer på basis av denna aktiespridning att kunna fortgå planenligt med preliminär första listningsdag den 12 november 2014”, säger Bayn Europes VD Lucy Dahlgren.

Genom nyemissionen, innefattande grundemission kompletterad med det utökade utrymmet, ökar aktiekapitalet i bolaget med ca 234 Tkr och kommer därefter att uppgå till 737 319,22 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 3 351 451 st och Bolaget tillförs ca 12,8 Mkr före emissionskostnader. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket.

Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto. Alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning.

G&W Fondkommission har agerat som Bayn Europes finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

För mer information se kontakta

Claes Wenthzel, CFO, e-mail cw@bayn.se eller

Lennart Holmström, styrelsens ordförande, e-mail lh@bayn.se

Kategorier

Arkiv