Valberedningen inför Bayn Europe AB (publ):s årsstämma har utsetts

I enlighet med beslutet på årsstämman den 31 maj 2018 har en valberedning inför Bayn Europes årsstämma den 31 maj 2019 utsetts.

Valberedningen består av Rune Nordlander, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Lucy Dahlgren representant för eget aktieinnehav och Confundi AB, Göran Ofsén representant för eget aktieinnehav och Peter Werme ordförande i styrelsen i Bayn Europe AB. Valberedningen representerar därmed cirka 28 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  • Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  • Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bayn Europes valberedning kan göra det senast 28 mars 2019, med e-post till pw@bayn.se eller med brev till Bayn Europe AB, Att: Valberedning, Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm.

Kategorier

Arkiv